Aanvraag

Het fonds verleent uitsluitend ondersteuning aan organisaties en niet aan particuliere personen. Een ondersteuning dient projectgebonden te zijn en niet gericht op het dekken van lopende kosten over een of meerdere jaren.

Hoe doet men een aanvraag?
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Voor een goede afhandeling heeft het Aanmoedigingsfonds de volgende gegevens nodig:

1. informatie over de aanvrager:

 • de Statuten en een (eventueel) Algemeen Reglement
 • een algemene beschrijving van de activiteiten
 • gegevens over de samenstelling van het Bestuur
 • het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel
   

2. het met de gewenste financiële ondersteuning beoogde concrete doel

3. een projectplan met daarin:

 • een vermelding van de vorm van ondersteuning
 • een uitgebreide financiële onderbouwing
 • het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning
 • een duidelijk tijdspad dat leidt tot het te realiseren doel met
 • tussentijdse meetmomenten
   

De aanvrager gaat akkoord met het verschaffen van (financiële) informatie en het afleggen van verantwoording daarover, op vooraf afgesproken meetmomenten en na realisatie van het project.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag door het Aanmoedigingsfonds ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Het Aanmoedigingsfonds kan te allen tijde om aanvullende informatie vragen.

Hoe wordt de aanvraag behandeld?
Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve behandelt de binnengekomen aanvragen in volgorde van ontvangst.

Criteria
Er worden bij de beoordeling van de aanvraag verschillende criteria gehanteerd. Allereerst moet de aanvraag passen binnen de doelstelling, zoals opgenomen in de Statuten van de Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve.

Het doel van de Stichting is:

 1. het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften aan maatschappelijk relevante organisaties en instellingen
 2. het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften ten bate van, (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van medische behandelingen, (geestelijke) gezondheidszorg, het levenseinde en overlijden
 3. het initiëren, stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die voortkomen- uit de volgende principes:
  • gelijkwaardige behandeling van ieder individu
  • vrijheid van keuze
  • beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een weloverwogen keuze te komen
  • liberale opstelling naar de samenleving
    
 • Een donatie is uitsluitend bestemd voor een concreet uit te voeren project en niet gericht op het dekken van lopende kosten over een of meerdere jaren
 • donaties worden uitsluitend verstrekt aan instellingen en organisaties en niet aan particuliere personen
 • bij de toekenning van de aanvragen wordt een zo breed mogelijke geografische spreiding nagestreefd, waarbij de nadruk op Nederland ligt
 • de wijze waarop duidelijk wordt dat het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ondersteuning heeft verleend


Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit. Besluiten tot afwijzing staan niet ter discussie, maar de aanvrager kan gewezen worden op de overwegingen die hebben geleid tot afwijzing, waarna een aangepaste aanvraag tot de mogelijkheden behoort.

De aanvraag moet worden gestuurd aan:
Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve
T.a.v. het secretariaat
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
E: info@aanmoedigingsfonds.org