Aanvraag

Elke instelling of organisatie kan bij het Aanmoedigingsfonds om financiële ondersteuning vragen indien zij aan de criteria voldoen. Hoe doet men een aanvraag?

De aanvraag hiervoor dient schriftelijk te gebeuren. Voor een goede afhandeling heeft het Aanmoedigingsfonds de volgende gegevens nodig:

informatie over de aanvrager:

 • de Statuten en een (eventueel) Algemeen Reglement
 • een algemene beschrijving van de activiteiten
 • gegevens over de samenstelling van het Bestuur


de met de (financiële) ondersteuning beoogde concrete doelstelling(en);
een projectplan met daarin:

 • een vermelding van de vorm van ondersteuning
 • een uitgebreide financiële onderbouwing
 • het bedrag dat wordt gevraagd als ondersteuning
 • een duidelijk tijdspad dat leidt tot de te realiseren doel(en) met
 • tussentijdse meetmomenten


De aanvrager gaat akkoord met het verschaffen van (financiële) informatie en het afleggen van verantwoording daarover, op vooraf afgesproken meetmomenten en na realisatie van het project.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag door het Aanmoedigingsfonds ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. Het Aanmoedigingsfonds kan te allen tijde om aanvullende informatie vragen.

Hoe wordt de aanvraag behandeld?

Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve behandelt de binnengekomen aanvragen in volgorde van ontvangst.

Er worden verschillende criteria gehanteerd:

 • de donatie is bestemd voor een concreet uit te voeren project
 • er ligt enige relatie met de ideële gedachte van de Koninklijke Facultatieve
 • bij de toekenning van de aanvragen wordt een zo breed mogelijke  geografische spreiding nagestreefd, waarbij de nadruk op Nederland ligt
 • de wijze waarop duidelijk wordt dat het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve ondersteuning heeft verleend


Het Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit. Besluiten tot afwijzing staan niet ter discussie, maar de aanvrager kan gewezen worden op eventuele punten die hebben geleid tot afwijzing, waarna een aangepaste aanvraag tot de mogelijkheden behoort.

De aanvraag moet worden gestuurd aan:

Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve
T.a.v. het secretariaat
Postbus 80532
2508 GM Den Haag
E: info@aanmoedigingsfonds.org